விஞ்ஞான பீட மாணவ ஒன்றிய தலைவரால் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு

மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில், விஞ்ஞான பீட மாணவ ஒன்றிய தலைவரால் தனக்கும்; தனது சக மாணவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கான தீர்வை பெற்றுத் தருமாறு முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதனுடைய பிரதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *