மின்வெட்டு நேரம் குறைக்கப்பட்டது

நாளை 05ஆம் திகதி முதல் 1 மணி நேரமாக மின்வெட்டு குறைக்கப்படும்; இதன்படி சகல வலயங்களுக்குமாக ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW – இரவில் ஒரு மணி நேரம் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் – பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு தலைவர் ஜனக ரத்நாயக்க,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *