எரிவாயு கப்பல் வருகை

7,000 மெற்றிக்தொன் சமையல் எரிவாயுவுடன் இரண்டு கப்பல்கள் ஜூலை 05 மற்றும் 12 க்கு இடையில் இலங்கைக்கு வரவுள்ளன . Litro நிறுவன தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *