இன்று நியமிக்கப்பட்ட புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்.

கடற்றொழில் அமைச்சராக- டக்ளஸ்
தேவானந்தா

வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள், ஊடகத்துறை அமைச்சராக- பந்துல குணவர்தன

நீர் வழங்கல் அமைச்சராக- கெஹெலிய ரம்புக்வெல

விவசாயம் மற்றும் வனவிலங்குகள் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக- மஹிந்த அமரவீர

கைத்தொழில் அமைச்சராக- ரமேஸ் பத்திரண

புத்தசாசன மத மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சராக- விதுர விக்ரமநாயக்க

சுற்றாடல் அமைச்சராக- அஹமட் நஸீர்

நீர்பாசனம், இளைஞர் விவகார, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக- அனுருத்த ரணசிங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *